alg. voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN

Via Liset biedt fotowandelingen & fotografiecursussen aan binnen ’t Gooi of net daarbuiten.

1 Toepassingsgebied
Op deze overeenkomst tussen Via Liset en de deelnemer zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, met betrekking tot fotowandelingen & fotografiecursussen.

2 Tot stand komen van overeenkomst

Door aanmelding voor een fotowandeling en/of cursus komt een overeenkomst tussen de deelnemer en Via Liset, na bevestiging van Via Liset tot stand. De boeking is dan definitief.

3 Reservering en betaling

Bij aanmelding  voor een fotowandeling of een cursus geldt de prijs, zoals die ten tijden van aanmelding op de website van Via Liset staat vermeld.  In de beschrijving  vindt u wat in de prijs is inbegrepen.  De vermelde prijs is per persoon en inclusief het geldende Btw-tarief.

Via Liset behoudt zich het recht voor de reissom te verhogen bij ingrijpende prijs stijgingen.

De prijs zal worden aangepast bij wijzigingen in het Btw-regime en/of de hoogte van de geldende Btw-tarieven. De deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk per email op de hoogte gebracht.
De deelnemer heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10% kosteloos binnen 10 dagen schriftelijk te annuleren.

Reservering

Fotowandelingen : de deelnemer meldt zich aan via het contactformulier op de website.
Na aanmelding via het contactformulier voor een fotowandeling wordt de deelnemer via de mail een bevestiging gestuurd toegestuurd. Een paar dagen van te voren ontvangt de deelnemer een bericht hoe de betaling gaat, contant of via internet bankieren.

Cursussen: de deelnemer meldt zich aan via het contactformulier op de website of e-mail.
Na aanmelding via het contactformulier voor de cursus wordt de deelnemer via de mail een bevestiging en een factuur toegestuurd. Uw aanmelding voor de cursus is dan definitief.

Betaling
Fotowandelingen
: de betaling dient binnen 14 dagen na de fotowandeling te worden betaald. Is het bedrag niet bijgeschreven, dan behoudt Via Liset het recht om de deelnemer bij een volgende fotowandeling te weigeren.

Cursussen: de aanbetaling van 15% van de totale som, dient binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden betaald. De aanbetaling zal bij niet deelnemen aan de cursus, niet worden terug betaald . Het volledige bedrag dient minimaal  6 weken voor aanvang ontvangen te zijn. Is het bedrag niet bijgeschreven, dan behoudt Via Liset het recht om de deelnemer te weigeren.

Indien de deelnemer niet of niet tijdig betaalt worden de daaruit voortvloeiende kosten voor Via Liset verhaald op de deelnemer. Onder deze zijn mede begrepen alle rechtelijke en buitenrechtelijke kosten. Via Liset behoudt zich het recht bij een te late betaling de wettelijke rente in rekening te brengen.

4. Programma en programmawijzigingen
Fotowandelingen: Als gevolg van weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden, kan de fotowandeling gewijzigd worden.

Cursussen: Wanneer een cursusavond  geannuleerd moet worden in geval van overmacht zoals ziekte van Liset, zal Via Liset alles in het werk stellen om een alternatief datum aan te bieden.

5. Verplaatsen en annuleren door Via Liset
Fotowandelingen: Wanneer het aantal aanmeldingen voor de fotowandeling minder is dan het minimumaantal dat vermeld staat bij de wandeling, behoudt Via Liset zich het recht te annuleren, tot 3 dagen voor de wandeling, zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor schade van welke aard dan ook. Wanneer een fotowandeling geannuleerd moet worden in geval van overmacht van de zijde van Via Liset, zal Via Liset alles in het werk stellen om een alternatieve datum aan te bieden. De deelnemer ontvangt kosteloos het betaalde bedrag terug. Via Liset is niet aansprakelijk voor uitgaven gedaan door de deelnemer ter voorbereiding op de fotowandeling, zoals speciale kleding, fotografiespullen en andere ter zake doende.

Cursussen: Wanneer het aantal aanmeldingen voor de cursus minder is dan het minimumaantal dat vermeld staat bij de cursus, behoudt Via Liset zich het recht voor de cursus te annuleren, tot 14 dagen voor de cursus, zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor schade van welke aard dan ook. Wanneer een cursusavond geannuleerd moet worden in geval van overmacht van de zijde van Via Liset, zal Via Liset alles in het werk stellen om een alternatieve datum aan te bieden. Indien de deelnemer de alternatieve datum niet kan, heeft de deelnemer geen recht op restitutie van het cursusgeld. Via Liset is niet aansprakelijk voor uitgaven gedaan door de deelnemer ter voorbereiding op de cursus, zoals fotografiespullen en andere ter zake doende.

6. Annuleren en wijzigen door de deelnemer
Fotowandelingen: De deelnemer kan tot  1 week voor aanvang van de wandeling annuleren. Bij annulering, vanaf 7 dagen tot 2 dagen voor de fotowandeling, worden 50% van de kosten in rekening gebracht. Annuleert u vanaf 2 dagen, dan ontvangt u geen teruggave meer. Annulering van de fotowandeling dient schriftelijk te gebeuren, (waaronder e-mail), waarbij de ontvangstdatum als annuleringsdatum geldt. De (her)bevestiging van Via Liset maakt deze annulering definitief.

Als u zelf verhinderd bent om aan de wandeling deel te nemen, kunt u iemand anders uw plaats laten innemen. Dan hoeft u geen annuleringskosten te betalen. Dit geldt ook als uw plaats door iemand op de reservelijst wordt ingenomen.

Cursussen: De deelnemer kan tot 6 weken voor aanvang van de cursus zonder opgave van redenen annuleren.
De aanbetaling kunt u niet terug vorderen. Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de cursus is de totale som verschuldigd.

Annulering van de cursus dient schriftelijk te gebeuren (waaronder e-mail), waarbij de ontvangstdatum als annuleringsdatum geldt. De (her)bevestiging van Via Liset maakt deze annulering definitief. Wijzigingen in de boeking zijn, onder voorbehoud en in overleg, mogelijk.  Indien u zelf verhinderd bent aan de cursus deel te nemen, kunt u iemand anders uw plaats laten innemen. Dit dient tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus gemeld te worden.


7. Gezondheid
Fotowandelingen: de deelnemer dient een algemene goede gezondheid te hebben. Eventuele medische beperkingen worden bekend gemaakt voor de wandeling.
Via Liset behoudt zich het recht voor, om de deelnemer niet te laten deelnemen aan de fotowandeling, gelet op de medische beperkingen en/of zwaarte van de wandeling. Mocht de deelnemer erop staan om toch deel te nemen, is de deelnemer verplicht om Via Liset te vrijwaren van al haar aansprakelijkheden, voortvloeiende uit de overeenkomst.

 

8. Aansprakelijkheid
Deelname aan een fotowandeling/cursus van Via Liset gebeurd op eigen risico. Via Liset is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval, berokkend aan de deelnemers, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid die zijn ontstaan.
Zoals o.a.

  • tekortkomingen in de uitvoering van de fotowandeling -overeenkomst op grond van de
    gezondheidsconditie van de deelnemer;
  • omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisatie en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend;
  • overmacht situaties zoals weersomstandigheden, natuurrampen;
  • diefstal, verlies, schade van eigendommen;
  • ziekte van de deelnemer;
  • schade waarvoor reis-en/of annuleringsverzekeringen dekking bieden;
  • invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden

 

9. Klachten
Overal waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt. Vanzelfsprekend probeer ik het zo goed mogelijk voor te bereiden en uit te voeren, maar toch kan het voorkomen dat u ergens een klacht over hebt. In dat geval dien je dat ter plaatse met mij op te nemen, zodat ik er wat aan kan doen.

10. Wijziging in Algemene voorwaarden
Bij wijzigingen in de Algemene Voorwaarden blijven de oude voorwaarden op reeds bestaande overeenkomsten van kracht.

11. Geschillen en toepasselijk recht
Bij geschillen tussen de deelnemer en Via Liset zal getracht worden om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Liset van den Hoek
Kvk: 60867531